ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 76

РЕШЕНИЕ НОМЕР 76
София, 10 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за 40-то Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г., подписано от Бенчо Георгиев Бенчев, в качеството му на представител на политическа партия ОБЕДИНЕНИЕ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ", Наско Стефанов Гелимачев, в качеството му на представител на политическа партия ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ НА ВСИЧКИ", Лозан Георгиев Стоименов, в качеството му на представител на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ" и Георги Йорданов Захариев, в качеството му на представител на политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ", всички упълномощени представители на съответните партии от коалицията. Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 13 от 06.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 05.05.2005 г. за учредяване на коалицията за участие в изборите за 40-то Народно събрание на 25 юни 2005 г., подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва: Бенчо Георгиев Бенчев, в качеството му на представител на политическа партия ОБЕДИНЕНИЕ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ", Наско Стефанов Гелимачев, в качеството му на представител на политическа партия ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ НА ВСИЧКИ", Лозан Георгиев Стоименов, в качеството му на представител на политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИИ СОЦИАЛНО СЛАБИ" и Георги Йорданов Захариев, в качеството му на представител на политическа партия "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ".

2. Документи на участващите в коалицията политически партии - съгласно чл.50, ал.4 от ЗИНП, както следва:

За политическа партия Обединение "Достойна България":
А) Заверен от съда препис на решение от 22.12.2004 г. по ф.д. номер 12351/2004 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия.
Б) Удостоверение от 05.05.2005 г. по ф.д. номер 12351/2004 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.
В) Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 12 от 04.02.2005 г. за регистрация на партията.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Бенчо Георгиев Бенчев.
Д) Образец от печата на партията.
Е) Удостоверение изх. номер 48-00-432/ 05.05.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за периода 2002 - 2004 г.

За политическа партия Политическо движение "България на всички":
А) Заверен от съда препис на решение от 23.07.2001 г. по ф.д. номер 1632/2001 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия.
Б) Удостоверение от 04.05.2005 г. по ф.д. номер 1632/2001 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.
В) Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 82 от 16.09.2003 г. за регистрация на партията.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Петър Стефанов Георгиев.
Д) Образец от печата на партията.
Е) Удостоверение изх. номер 48-00-431/ 04.05.2005 г. от Сметнатапалата за внесени финансови отчети на партията за периода 2002 - 2004 г.
Ж) Пълномощно от 26.02.2005 г. на Наско Стефанов Гелимачев за представителство на партията при сключване на коалиционни споразумения и пред ЦИК.

За политическа партия "Движение за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани":
А) Заверен от съда препис на решение от 25.05.1994 г. по гр.д. номер 2781/1994 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия.
Б) Удостоверение от 18.04.2005 г. по ф.д. номер 2781/1994 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.
В) Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 79 от 07.09.1995 г. за регистрация на партията.
Г) Образец от подписа на представляващия партията Лозан Георгиев Стоименов и образец от печата на партията.
Д) Удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за периода 2002 - 2004 г.

За политическа партия "Български народен пенсионерски съюз":
А) Заверен от съда препис на решение от 06.09.1994 г. по гр.д. номер 15563/1994 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия.
Б) Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 79 от 29.09.1994 г. за регистрация на партията.
В) Заверен от съда препис на решение от 19.12.2001 г. по ф.д. номер 15563/1994 г. по описа на СГС за вписване на промени.
Г) Заверено от партията копие на "Държавен вестник", бр. 20 от 22.02.2002 г. за публикуване на вписаните промени.
Д) Удостоверение от 04.05.2005 г. по ф.д. номер 15563/1994 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.
Е) Образец от подписа на представляващия партията Георги Йорданов Захариев.
Ж) Образец от печата на партията.
З) Удостоверение от 03.05.2005 г. от Сметната палата за внесени финансови отчети на партията за периода 2002 - 2004 г.

1. Образец от подписа на представляващия коалицията Наско Стефанов Гелимачев и образец от печата на коалицията.

2. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит по сметка на БНБ с вносна бележка номер 215 от 05.05.2005 г. и потвърждение номер 3700-0112 от 09.05.2005 г. от БНБ.

3. Списък по чл.50, ал.3, т.6, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на лицата, които подкрепят регистрацията на предизборната коалиция и са над 5000 души.

4. Пълномощно на Наско Стефанов Гелимачев за подаване на документите на коалицията в ЦИК. Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на коалицията върху бюлетината: Коалиция "Достойна България". Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл.50, ал.1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г. Централната избирателна комисия на основание чл.23, ал.1, т.6 от Закона за избиране на народни представители

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. Коалиция "Достойна България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 71  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 24, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 72  регистрация на коалиция с наименование Национална коалиция "Да живей България!" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 73  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 25, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 74  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - София номер 23, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 75  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Разград номер 18, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 76  регистрация на коалиция с наименование КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЙНА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 77  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Плевен номер 15, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 78  възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. и публикуване резултатите от гласуването по избирателни секции за цялата страна в специален бюлетин
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 79  поправка на техническа грешка в Решение номер 60 от 9 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 80  регистрация на коалиция с наименование Коалиция "АТАКА" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 71 ÷ 80 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]