ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 314/23.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 314
София, 23 юни 2005 г.

Постъпила е жалба от Рамадан Байрамли Фаик –  упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район, срещу решение № 61 от 14.06.2005 г., на РИК – Кърджали, за извършване на промени в съставите на СИК.
Жалбата е подадена и е постъпила в ЦИК на 22.06.2005 г.
В жалбата се твърди, че след законоустановения срок (25.05.2005 г.) за представяне от партиите и коалициите на предложения за съставите на СИК са правени такива пред РИК –  Кърджали, след като вече са били назначени съставите на СИК. От предоставената информация от РИК –  Кърджали, е видно, че такива предложения са направени от партиите и коалициите с вх. № 44 от 31.05.2005 г., № 63 от 03.06.2005 г., № 64от 3.06.2005 г., № 88 от 9.06.2005 г. и др. извън преклузивния законов срок. На основание така направените предложения без съгласието на вече назначените членове на СИК РИК – Кърджали, е постановило незаконно решение № 61 от 14.06.2005 г., с което заменя вече назначените членове на СИК с направените нови предложения на партиите и коалициите. От предоставената информация от РИК – Кърджали, не става ясно дали и кога е обявено въпросното решение.
Съгласно чл. 24, ал. 3 от ЗИНП решенията на районната избирателна комисия по назначаването и извършването на промени в съставите на СИК се обжалват пред ЦИК в тридневен срок от обявяването им. Настоящата жалба е подадена след този срок, поради което се явява недопустима.
Предвид изложеното и на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Рамадан Байрамли Фаик –  упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи”, в 9. Кърджалийски избирателен район срещу решение № 61 от 14.06.2005 г. на РИК – Кърджали, за извършване на промени в съставите на СИК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 310/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 311/23.06.2005  уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 312/23.06.2005  обработването на данните от гласуването в чужбина в изчислителния пункт на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 314/23.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 315/24.06.2005  промени в РИК – София № 24
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 316/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 317/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 318/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 319/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 320/24.06.2005  жалба от Яко Кузманов Георгиев – представляващ БЗНС – Народен съюз в 3. МИР – Варна
Решения: 310 ÷ 320 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]