ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 312/23.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 312
София, 23 юни 2005 г.

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
А. Въз основа на копието на протокол-грамата, заверено от ЦИК, в съответствие с Решение № 292 от 18.06.2005 г. на ЦИК в изчислителния пункт на ЦИК се изготвя на двупластова хартия компютърно предложение за протокол на СИК (образец е приложен към настоящото решение). Първият екземпляр на предложението служи като формуляр на секционен протокол за въвеждане на резултатите от секцията и е предназначен за ЦИК, а вторият - за преброителя.
Б. Полетата в компютърното предложение по т. А се попълват, както следва:
- за номер на секция се използват последователно деветте цифри: 32 - за избирателен район, 99 - за номер на община, 00 - за административен район, и три цифри за номер на секцията, изключващи възможността за поява на секции с еднакви номера;
- в т. 1 и 3 се попълват числа, равни на числото по т. 5 от протокол-грамата;
- в т. 2 и 4 се попълва нула;
- т. 5 трябва да бъде равна на сумата от числата по т. 9 и 10 (т. 5 = т. 9 + т. 10);
- т. 10 трябва да бъде равна на сбора от гласовете по кандидатските листи от протокол-грамата;
- гласовете по кандидатските листи в компютърното предложение се попълват в съответствие с гласовете за съответните листи от протокол-грамата.
В. Всички числа в компютърното предложение, въведени съгласно правилата от т. Б, съответстващи на точки от предложението, които не фигурират в протокол-грамата, са маркирани със знака звездичка ("*").
Г. При неудовлетворени основни контроли компютърното предложение се представя за разглеждане и решение в ЦИК.
Д. Първите екземпляри на компютърните предложения за протокол-грамите се предават на член на ЦИК, който се подписва на компютърната разписка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 310/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 311/23.06.2005  уникалност на печата на СИК в страната
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 312/23.06.2005  обработването на данните от гласуването в чужбина в изчислителния пункт на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 314/23.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 315/24.06.2005  промени в РИК – София № 24
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 316/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 317/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 318/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 319/24.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 320/24.06.2005  жалба от Яко Кузманов Георгиев – представляващ БЗНС – Народен съюз в 3. МИР – Варна
Решения: 310 ÷ 320 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]