ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 306/23.06.2005

Р Е Ш Е Н И Е номер 306
София, 23 юни 2005 г.

Във връзка с постъпила информация за размножени многократно цветни копия на удостоверения за гласуване на друго място и на основание чл. 23, ал. 1, т. 1, 18 и 19 във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители и Методическите указания за работата на секционните избирателни комисии, раздел ІІІ, глава “Гласуване”, т. 7 Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. Избирателите с удостоверение за гласуване на друго място (Приложение № 4 от изборните книжа) представят удостоверенията си на секционната избирателна комисия. Секционната избирателна комисия се уверява, че удостоверението е оригинал, а не размножено цветно копие. При съмнение секционната избирателна комисия проверява удостоверението като намокря печата, поставен от органите по чл. 26, ал. 1 от ЗИНП. Оригиналните печати, поставени от кметовете на общини, кметовете на кметства, кметски наместници или секретари на общини, при намокряне се размазват/разливат. Размножените цветните копия при намокряне не се размазват/разливат. Едва след като се убедят в това, че удостоверенията за гласуване на друго място са представени в оригинал, секционните избирателни комисии вписват името на избирателя в допълнителния избирателен списък, към който прилагат удостоверението. Удостоверението за гласуване на друго място става неразделна част от допълнителния избирателен списък.
2. Изискването по т. 1 се прилага и в случаите, когато избирател с удостоверение за гласуване на друго място гласува в секцията си по постоянен адрес.
3. Централната избирателна комисия определя ред за проверка на двойно гласуване и при установяването му предава данните на прокуратурата за търсене на наказателна отговорност на лицата, за които е установено такова гласуване.
Копие от настоящото решение да се връчи на председателите на СИК на 24 юни 2005 г. при предаване на изборните материали, книжа и бюлетините за гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 300/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 301/22.06.2005  жалба от Рамадан Байрамли Фаик – упълномощен представител на Партия “Движение за права и свободи” в 9. Кърджалийски избирателен район
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 302/23.06.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 303/23.06.2005  номерацията на избирателните секции в чужбина
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 304/23.06.2005  жалба от коалиция “ОДС”, представлявана от д-р Иван Атанасов Колчаков – кандидат за депутат и водач на листа в 13. МИР
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 305/23.06.2005  гласуване в страната на избирател, чиято лична карта (граждански паспорт) е изгубена, открадната или унищожена
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 306/23.06.2005  проверка за редовността на удостоверенията за гласуване на друго място
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 307/23.06.2005  гласуването на българските граждани, живеещи в чужбина, които се намират в страната в изборния ден
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 308/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 309/23.06.2005  утвърждаване на назначаване на сътрудници за приемане, проверка и обработка на изборни книжа от РИК и техните възнаграждения
Решения: 300 ÷ 309 от 366 Страници:   [<<]   [<]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [>]