ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005

РЕШЕНИЕ  90
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от представляващия политическа партия "Политически клуб Екогласност" Стефан Веселинов Гайтанджиев (вх. номер 21 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК) за регистрация на партията за участие в изборните за народни представители на 25 юни 2005 г.

Към заявлението са приложени:
1. Заверен от съда препис от решение от 23.04.1990 г. по ф.д. номер 2471/1990 г. на СГС.

2. Заверен от съда препис от решение от 4.11.1991 г. по гр.д. номер 2471/1990 г. на СГС.

3. Заверен от партията препис от решение от 8.09.1995 г. по ф.д. номер 2471/1990 г. на СГС.

4. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 82 от 13.09.1995 г.

5. Заверен от съда препис от решение от 4.02.1998 г. по ф.д. номер 2471/1990 г. на СГС.

6. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 21 от 1998 г.

7. Удостоверение от 21.02.2005 г. по ф.д. номер 2471/1990 г. на СГС за актуално състояние на партията.

8. Образец от подписа и от печата на партията.
Посочено е и наименованието за изписване върху бюлетините.

Не се представят:
1. Банков документ за внесен изборен безлихвен депозит съгласно чл. 49а от ЗИНП.

2. Удостоверение от Сметната палата за представени финансови отчети от партията за предшестващите три години (чл. 50, ал. 3, т. 7 от ЗИНП).

3. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП с трите имена, ЕГН и подписите на не по-малко 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за 40-о Народно събрание.
Вносителят е уведомен за нередовността на документите и че не са изпълнени изискванията по чл. 50, ал. 1, т. 6 и 7 и чл. 49а от ЗИНП, за което се е подписал в регистъра на ЦИК в графа "Забележки" на пореден регистрационен номер 21 от 9.03.2005 г. В дадения му срок вносителят не е отстранил констатираните нередовности.
Централната избирателна комисия, след като извърши проверка на редовността на документите, приложени към заявление вх. номер 1
от 9.05.2005 г., констатира, че не са изпълнени изискванията на чл. 49а и чл. 50, ал. 3, т. 6 и 7 от ЗИНП. Заявлението на политическа партия "Политически клуб "Екогласност" не отговаря на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 и чл. 49а от ЗИНП, поради което следва да бъде отказана регистрацията на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание.
Водима от горното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 50, ал. 8 и във връзка с ал. 3, т. 6 и 7 и ал. 7 и чл. 49а от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА за участие в изборите за 40-о Народно събрание политическа партия "Политически клуб Екогласност". Решението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок от съобщението му на заявителя пред Върховния административен съд чрез ЦИК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР:Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005  регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 83/12.05.2005  предложение вх. номер 124 от 12.05.2005 г. от редседателя на областното настоятелство на БЗНС - Народен съюз Кърджали с искане за промяна в състава на РИК - Кърджали номер 9.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005  възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85  назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 86  поправка на техническа грешка в Решение номер 27 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №88/12.05.2005  Одобрява и предлага на Министерския съвет проект за сключване на договор между Министерския съвет и Централната избирателна комисия като възложител и "Информационно обслужване" АД като изпълнител за компютърна обработка на резултатите от изборите за 40-о
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 81 ÷ 90 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]