ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005

РЕШЕНИЕ  89
София, 12 май 2005 г.
ОТНОСНО: регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание

Постъпило е заявление от политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит", подписано от представляващия партията Румен Александров Леонидов с вх. номер 25 от 9.05.2005 г. в регистъра на ЦИК.

Към заявлението са приложени:
1. Заверен от съда препис от решение от 14.01.2005 г. по ф.д. номер 9468/2004 г. на СГС за регистрацията на партията.

2. Заверено от партията копие от "Държавен вестник", бр. 16 от 2005 г.

3. Удостоверение от 25.04.2005 г. по ф.д. номер 9468/2004 г. на СГС, за актуалното състояние на партията.

4. Удостоверение от 27.04.2005 г. на Сметната палата за внесен финансов отчет за предшестващата година.

5. Образец от подписа на представляващия партията.

6. Образец от печата на партията.

7. Вносна бележка от 9.05.2005 г. за внесен безлихвен изборен депозит в БНБ.

8. Информация номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ с потвърждение за получените суми по платежното нареждане.

9. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и подписите на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на партията върху бюлетината - СНД "ГРАНИТ".
Централната избирателна комисия, след като разгледа
представеното заявление и приложенията към него и след като извърши проверка на подписката по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП Протокол номер 17 от 10.05.2005 г. на ГД "ГРАО"), констатира, че са налице всички изисквания по чл. 50, ал. 2 и 3 от ЗИНП за регистрацията на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. за 40-о Народно събрание.
С оглед на изложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната
избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25
юни 2005 г. политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит". На бюлетината за гласуване да се изписва СНД "ГРАНИТ".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005  регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 83/12.05.2005  предложение вх. номер 124 от 12.05.2005 г. от редседателя на областното настоятелство на БЗНС - Народен съюз Кърджали с искане за промяна в състава на РИК - Кърджали номер 9.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005  възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85  назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 86  поправка на техническа грешка в Решение номер 27 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №88/12.05.2005  Одобрява и предлага на Министерския съвет проект за сключване на договор между Министерския съвет и Централната избирателна комисия като възложител и "Информационно обслужване" АД като изпълнител за компютърна обработка на резултатите от изборите за 40-о
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 81 ÷ 90 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]