ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85

РЕШЕНИЕ НОМЕР 85
София, 12 май 2005 г.

ОТНОСНО: назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 14, 18,
19, 20, чл. 21, ал. 1 и 5, чл. 24, ал. 3 и з 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. По предложение на кметовете на общини районните избирателни комисии назначават съставите на секционните избирателни комисии до 30 май 2005 г. включително.

2. Кметовете на общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции по смисъла на з 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители:
- Национално движение Симеон Втори;
- Коалиция за България;
- Демократи за силна България;
- Движение за права и свободи
- Съюз на демократичните сили;
- Народен съюз - БЗНС, Демократическа партия;
- Новото време.
В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.
Представителите на партиите и коалициите трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващитепартията или коалицията лица.

3. Членовете на секционните избирателни комисии трябва да бъдат български граждани, навършили 18 години. Не могат да бъдат членове на СИК лицата, поставени под запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода.

4. В състава на секционните избирателни комисии не могат да бъдат включвани народни представители и кандидати за народни представители, съдии във Върховния административен съд, военнослужещи във Въоръжените сили, служители на Министерството на вътрешните работи, областни управители и техни заместници, кметове и техни заместници.

5. При консултациите с кметовете на общини представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя на членовете и състава на секционните избирателни комисии, включително и списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.
Секционната избирателна комисия се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
Общият брой на членовете е:
- за секция до 300 избиратели включително - до 7;
- за секция с повече 300 избиратели - до 9.

6. Представителите на една партия или коалиция не могат да
имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Предложените за председател и секретар на СИК трябва да бъдат от различни партии и коалиции.
Парламентарно представените политически сили имат право на свои представители във всяка една секционна избирателна комисия.

7. Кметовете на общини представят в РИК до 25 май 2005 г. следните документи:
- писменото си предложение за състав на СИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: име, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност, телефон за връзка и партия или коалиция, която го посочва;
- протоколите от проведените консултации с представители на партии и коалиции, включително и писмените предложения и възражения от партиите и коалициите;
- копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите;
- копие от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на насрочените консултации;
- писмените предложения на партиите и коалициите за състава на СИК, заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна
невъзможност да изпълняват функциите си.

8. Когато кмет на община не е направил предложение в срока по предходната точка (25 май 2005 г.), той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в РИК.

9. Решенията на РИК за назначаване на СИК могат да се обжалват в тридневен срок след обявяването им на общодостъпно място в сградата, в която РИК се помещава, пред ЦИК.

10. Когато РИК не назначи секционните избирателни комисии в срока по т. 1, тя изпраща незабавно цялата документация в ЦИК.
Последната назначава секционните избирателни комисии.

11. При изпълнение на своите функции членовете на секционните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс.
Те не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005  регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 83/12.05.2005  предложение вх. номер 124 от 12.05.2005 г. от редседателя на областното настоятелство на БЗНС - Народен съюз Кърджали с искане за промяна в състава на РИК - Кърджали номер 9.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005  възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85  назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 86  поправка на техническа грешка в Решение номер 27 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №88/12.05.2005  Одобрява и предлага на Министерския съвет проект за сключване на договор между Министерския съвет и Централната избирателна комисия като възложител и "Информационно обслужване" АД като изпълнител за компютърна обработка на резултатите от изборите за 40-о
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 81 ÷ 90 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]