ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005

РЕШЕНИЕ НОМЕР 82
София, 11 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия с наименование "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" - ФАГО за участие в изборите за 40-то Народно събрание

Постъпило е заявление за регистрация на политическата партия за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г., подписано от Кирил Маринов Вътев в качеството му на представляващ политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" - ФАГО.
Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 20 от 9.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Заверен от съда препис на решение от 22.04.2005 г., влязло в сила на 5.05.2005 г. по ф.д. номер 4650/2005 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия.

2. Удостоверение от 5.05.2005 г. по ф.д. номер 4650/2005 г. на Софийски градски съд за актуалното състояние на политическата партия.

3. Образец от подписа на представляващия партията Кирил Маринов Вътев.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка от 9.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит по чл. 49а от ЗИНП по сметка на БНБ и потвърждение номер 803-010 от 10.05.2005 г. от БНБ.

6. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на лицата, които подкрепят регистрацията на политическата партия и са над 5000 души.
Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на политическата партия върху бюлетината: ФАГО (с големи букви).
Съгласно чл. 50, ал. 3, т. 7 от ЗИНП политическата партия следва да представи в Централната избирателна комисия удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети от датата на регистрация на политическата партия, но за не повече от последните три последователни години. Съгласно чл. 34, ал. 1 и 4 от Закона за политическите партии (ЗПП) политическата партия представя в Сметната палата ежегодно до 31 март на текущата година финансов отчет за предходната календарна година. Видно от представения заверен от съда препис на решение за регистрация на политическата партия в регистъра на политическите партии в СГС, а именно: решение от 22.04.2005 г., влязло в сила на 5.05.2005 г. по ф.д. номер 4650/2005 г. по описа на СГС, политическата партия е регистрирана през текущата 2005 г., поради което изискването на чл. 50, ал. 3, т. 7 от ЗИНП, разгледано във връзка с чл.34, ал.1 и 4 от ЗПП не следва да бъде приложено към политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" - ФАГО.
Съгласно чл. 50, ал. 3, т. 3 от ЗИНП политическата партия следва да приложи копие от броя на "Държавен вестник", в който е обнародвано решението за регистрация на партията или други документи според изискванията на действащото към момента на регистрацията й законодателство. Съгласно чл. 19 във връзка с чл. 18, ал. 3 и 4 от ЗПП СГС вписва решението за регистрация на политическата партия в регистъра на политическите партии в 7-дневен срок от влизането му в сила, след което решението на съда за вписване на политическата партия в регистъра на политическите партии в СГС се обнародва в "Държавен вестник" в 7-дневен срок от представянето му. Видно от представения заверен от съда препис на решение от 22.04.2005 г. по ф.д. номер 4650/2005 г. по описа на СГС за регистрация на политическата партия, същото е влязло в сила на 5.05.2005 г. и следователно към крайната дата на регистрация на политическата партия в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.не са изтекли законово определените срокове за обнародване на решението за регистрация на политическата партия в "Държавен вестник", поради което политическата партия е била в обективна невъзможност да представи в ЦИК към 9.05.2005 г. посочения документ. На 11.05.2005 г. представляващият политическата партия е представил в ЦИК заверено от политическата партия копие на ДВ, бр. 39 от 10.05.2005г., за обнародване на решението за регистрация на партията.
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. политическа партия "ФЕДЕРАЦИЯ АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО" - ФАГО.
На бюлетината ще се изписва съкратеното наименование на политическата партия: ФАГО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 81/11.05.2005  регистрация на политическа партия "Новото време" за участие в изборите за 40-то Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 82/11.05.2005 
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 83/12.05.2005  предложение вх. номер 124 от 12.05.2005 г. от редседателя на областното настоятелство на БЗНС - Народен съюз Кърджали с искане за промяна в състава на РИК - Кърджали номер 9.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 84/11.05.2005  възнагражденията на районните и секционните избирателни комисии за произвеждане на избори за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 85  назначаването на състави на секционните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 86  поправка на техническа грешка в Решение номер 27 от 3 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ №87/12.05.2005  процедура за теглене на жребий за определяне на поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №88/12.05.2005  Одобрява и предлага на Министерския съвет проект за сключване на договор между Министерския съвет и Централната избирателна комисия като възложител и "Информационно обслужване" АД като изпълнител за компютърна обработка на резултатите от изборите за 40-о
ЦИК - РЕШЕНИЕ № 89/12.05.2005  регистрация на политическа партия "Съюз на националното достойнство "Гранит" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ №90/12.05.2005  отказ за регистрация на политическа партия "Политически клуб Екогласност" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
Решения: 81 ÷ 90 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]