ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 70

РЕШЕНИЕ НОМЕР 70
София, 10 май 2005 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция с наименование Коалиция на розата (партия Българска социалдемокрация, Национално движение за права и свободи, Обединен блок на труда)

Постъпило е заявление от Александър Трифонов Томов, Гюнер Бехчет Тахир и Кръстьо Илиев Петков, в качеството им на представляващи коалиция КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и ОБТ/ за регистрация на предизборната коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени за 25 юни 2005 г.Заявлението е заведено в регистъра на Централната избирателна комисия под номер 10 от 5.05.2005 г. и към него са приложени:

1. Решение от 17 април 2005 г. за образуване на предизборна коалиция за участие в изборите за народни представители, насрочени на 25 юни 2005 г., което е подписано от представляващите партиите-учредители лица, както следва: За Политическа партия "Българска социалдемокрация" - Александър Томов, за Политическа партия "Национално движение за права и свободи" - Гюнер Тахир и за Политическа партия "Обединен блок натруда" - Кръстьо Петков

2. Документи на всяка от участващите в коалицията партии - съгласно чл. 50, ал. 4 ЗИНП, както следва:

2.1 Заверени преписи от решенията на СГС за вписване на партиите, съставящи коалицията в регистъра на партиите, както следва:Решение на СГС - ФО от 07.07.1998 г., по ф.д. номер 5930/1998 г. - за регистрация на партия " Българска Евролевица".
Решение на СГС - ФО от 21.08.2003 г. по ф.д. номер 5930/1998 г. за промяна на наименованието на политическа партия"Българска Евролевица", както следва : "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
Решение на СГС - ФО от 11.02.1999 г. по ф.д. номер 15783/1998 г.за регистрация на политическа партия "Национално движение за права и свободи".
Решение на СГС - ФО от 16.12.2003 г. по ф.д. номер 15783/1998 г.за вписване на промени в адреса на управление на партия "Национално движение за права и свободи".
Решение на СГС - ФО от 08.05.2002 г. по ф.д. номер 1309/1997 г. за регистрация на политическа партия "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА".

2.2. Удостоверения за актуално състояние на партиите, участващи в коалицията както следва:
Удостоверение за АС по ф.д. номер 5930/1998 г. на СГС от 22.04.2005 г. на политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".
Удостоверение за АС по ф.д. номер 15783/1998 г. на СГС от 18.04.2005 г. на политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ".
Удостоверение за АС по ф.д. номер 1309/1997 г. на СГС от 25.04.2005 г. на политическа партия " ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА".

2.3. Копия от "Държавен вестник" за регистрация на партиите, участващи в коалицията и вписаните промени в тях, както следва:
ДВ, бр. 82 от 1998 г. за ПП "БЪЛГАРСКА ЕВРОЛЕВИЦА"
ДВ, бр. 79 от 2003 г. за ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ"
ДВ, бр. 88 от 1999 г. за ПП "Национално движение за права и свободи"
ДВ, бр. 54 от 2002 г. за ПП "Обединен блок на труда".

2.4. Образци от подписите на представляващите партиите, участващи в коалицията, и образци от печатите, както следва:
Образец от подписа на представляващия ПП "Българска социалдемокрация" Александър Трифонов Томов и образец от печата на партията.
Образец от подписа на представляващия ПП "Национално движение за права и свободи" Гюнер Бехчет Тахир и образец от печата на партията.
Образец от подписа на представляващия ПП "Обединен блок на труда" Кръстьо Илиев Петков и образец от печата на партията.

2.5. Удостоверения от Сметната палата за внесени финансови отчети от партиите, участващи в коалицията, както следва:
Удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за периода 2002 - 2004 г. от 28.04.2005 г. за ПП "Българска социалдемокрация".
Удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за периода 2002 - 2004 г. от 03.05.2005 г. на ПП "Национално движение за права и свободи".
Удостоверение от Сметната палата за внесени финансови отчети за периода 2002 - 2004 г. на ПП "Обединен блок а труда".

3. Решение от 17.04.2005 г. за създаване на коалиция с наименование "КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА".

4. Образци от подписите на лицата, представляващи коалицията: Александър Томов, Гюнер Тахир, Кръстьо Петков.

5. Пълномощно от представляващите коалицията на Димо Вълев Димов да подаде документите за регистрация в ЦИК.

6. Банков документ (вносна бележка) от БНБ от 04.05.2005 г. за внесен изборен безлихвен депозит в размер на 40 000 лв. съгласночл. 49а от ЗИНП.

7. Информация номер 3700-0111 от 05.05.2005 г. от БНБ за постъпил безлихвен депозит.

8. Списък по чл. 50, ал. 3, т. 6 от ЗИНП, съдържащ трите имена, ЕГН и подписите на не по-малко от 5000 избиратели, подкрепящи регистрацията на предизборната коалиция. Централната избирателна комисия, след като разгледа и провери представеното заявление с приложените към него документи, намира, че са налице условията на чл. 50, ал. 1, 2 и 4 от ЗИНП за регистрация на предизборна коалиция за избори за народни представители на 25 юни 2005 г. Решението за образуване на предизборната коалиция е подписано от представляващите партиите лица, определени са представляващите коалицията и са представени образци от техните подписи. Коалицията няма печат. Представените документи за всяка една от партиите учредители на предизборната коалиция са редовни и отговарят на изискванията на чл. 50, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4 и 7 от ЗИНП. Внесеният безлихвен депозит от 40 000 лв. за участие в изборите за народни представители е потвърден от БНБ с информационно писмо. Извършената проверка на представения списък по чл. 50, ал. 4, т.5 от ЗИНП, отразена в Протокол номер 9 от 08.05.2005 г. на ГД "ГРАО" установява, че са налице предвидените в закона предпоставки - не по-малко от 5000 избиратели, които в списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис, са подкрепили регистрацията на предизборна коалиция " КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА". Налице е заявление за начина на изписване на наименованието на коалицията върху бюлетината - КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и ОБТ/.С оглед гореизложеното и на основание чл. 23, ал. 1, т. 6 от Закон за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
РЕГИСТРИРА за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. коалиция с наименование, което ще се отпечатва и на бюлетините: КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА /Партии БСД, НДПС и ОБТ/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 61  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Бургас номер 2, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 62  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Силистра номер 20, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 63  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Ямбол номер 31, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 64  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Кърджали номер 9, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 65  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Благоевград номер 1, в състав от 19 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 66  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 67  поправка на техническа грешка в Решение номер 29 от 4 май 2005 г. на ЦИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 68  регистрация на политическа партия "Камара на експертите" за участие в изборите за 40-о Народно събрание
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 69  Назначава състав на Районна избирателна комисия в избирателен район - Враца номер 6, в състав от 15 членове, считано от 11 май 2005 г., както следва:
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 70  регистрация на коалиция с наименование Коалиция на розата (партия Българска социалдемокрация, Национално движение за права и свободи, Обединен блок на труда)
Решения: 61 ÷ 70 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]