ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19

РЕШЕНИЕ НОМЕР 19
София, 29 април 2005 г.

ОТНОСНО: проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.

На основание чл. 50, ал. 3, т. 6 и ал. 4, т. 5 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Централната избирателна комисия извършва проверка на списъците с подписите на избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите, от 30 април 2005 г. до 11 май 2005 г. включително.

2. Възлага на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД "ГРАО") при Министерството на регионалното развитие и благоустройството проверка на данните от списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите. Разплащането за проверка на ЕГН на избиратели се извършва от Министерския съвет при базисна цена 0,35 лв. на ЕГН.

3. Проверките по т. 2 обхващат трите имена, ЕГН и наличието на подписи. Ако в хода на проверката се установят 5000 коректни имена, ЕГН и подписи на избиратели, ГД "ГРАО" прекратява проверката и незабавно уведомява ЦИК за резултата.

4. Проверката на всеки списък по т. 2 се извършва по следния ред:
а) секретарят на ЦИК или друг специално упълномощен член на ЦИК предава по опис приетия от ЦИК списък на упълномощен за целта служител на ГД "ГРАО". В описа за всеки списък се посочва предметът на списъка, изискуемият от ЗИНП минимален брой избиратели и броят на листата във всеки списък;
б) след проверка на данните от списъка в ГД "ГРАО" извършилият проверката служител съставя протокол в два екземпляра -за ГД "ГРАО" и за ЦИК, в който се посочват изрично следните данни:
- общият брой на избирателите в списъка преди започване на проверката;
- ЕГН на лица под 18 години;
- брой повторени ЕГН в същия списък;
- брой въведени и проверени ЕГН по т. 3;
- брой неверни и непълни имена;
- общ брой на избирателите с положени подписи в списъка;
- установени коректни ЕГН по чл. 50, ал. 3, т. 6 и ал. 4, т. 5, които не се повтарят;
в) протоколът по буква "б" се подписва от извършилия проверката служител на ГД "ГРАО" и заедно със съответния списък се връща наЦИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка.
Разписката се изготвя в два екземпляра - за ГД "ГРАО" и за ЦИК, и се подписва от секретаря на ЦИК или от специално упълномощен член на ЦИК.

5. В случай че ЦИК на основание на проверката по т. 2 установи, че съответният списък не е подкрепен от изискуемия от ЗИНП минимален брой избиратели (5000), ЦИК незабавно уведомява партията или коалицията, вносител на списъка, като дава тридневен срок за отстраняване на нередностите в списъка (чл. 50, ал. 6 и 7 от ЗИНП).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
РЕШЕНИЕ НОМЕР 11  реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 12  предложение до Президента на Република България на образци на изборни книжа
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13  назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 14  приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на Методика за определяне на резултатите от гласуването
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 15  приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16  регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17  определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18  регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19  проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20  реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 11 ÷ 20 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]