ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17

ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР
София, 28 април 2005 г.

ОТНОСНО: определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.

На основание чл.23, ал.1, т.9 и з 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Наблюдатели по смисъла на з 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители са:
а) представители на чуждестранни парламенти, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, на чуждестранни партии и движения, поканени чрез Министерството на външните работи;
б) чуждестранни лица, посочени от партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите и поканени чрез Министерството на външните работи;
в) упълномощени членове на български неправителствени организации.

2. Министерството на външните работи предоставя в Централната избирателна комисия не по-късно от 24 юни 2005 г. списъци с лицата по букви "а" и "б" на предходната точка.
Списъците трябва да съдържат данни за: имената на лицата; изпращащата държава; дата, месец и година на раждане; наименованието на чуждестранната организация, която представляват.
Централната избирателна комисия регистрира чуждестранните наблюдатели, като им издава удостоверения по образец (Приложение номер 19 от изборните книжа).

3. Българските неправителствени организации, които желаят да участват в изборния процес с наблюдатели представят в Централната избирателна комисия следните документи:
- Заявление за участие на организацията с наблюдатели в изборите. В заявлението се посочват: наименование на организацията; седалище; адрес и телефони за връзка; лицата, които представляват организацията; кратко описание на целите и предмета на дейност на организацията.
- Заверен от представляващия(ите) неправителствената организаия препис на съдебното решение за вписване на организацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
- Удостоверение за актуално състояние, издадено след датата на насрочване на изборите - 15 април 2005 г.
- Устав на неправителствената организация, заверен от представляващия(ите) неправителствената органицаия
- Кратко описание на опита на организацията в наблюдението на изборите (ако има такъв) и проекта за наблюдението на изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
Документите се подават не по-късно от 1 юни 2005 г. в канцеларията на ЦИК в сградата на Народното събрание - пл. "Княз Ал. Батенберг" номер 1 всеки работен ден от 10 до 17 часа, вход за зала "Света София" откъм Ларгото.

4. Не могат да участват в изборите с наблюдатели български неправителствени организации, в ръководствата на които има регистрирани кандидати за народни представители в изборите за 40-ото Народно събрание.

5. Централната избирателна комисия, след като извърши проверка за липсата на пречките по т. 4, не по-късно от 10 юни 2005 г. допуска с решение неправителствени организации до участие в изборите с наблюдатели, като им предоставя и бланка по образец (Приложение номер 19), подписана от председателя и секретаря на ЦИК.

6. Допуснатите до наблюдение на изборите неправителствени организации представят не по-късно от 20 юни 2005 г. в Централната избирателна комисия списък с упълномощени свои членове.
Регистрирани кандидати за народни представители не могат да бъдат наблюдатели в изборния процес.
Списъците трябва да съдържат: трите имена; ЕГН; постоянен адрес.
Заедно със списъците в Централната избирателна комисия се представят попълнените бланки по образец (Приложение номер 19) в последователен ред, съответстващ на поредността на имената в списъците.
Централната избирателна комисия регистрира за наблюдатели членовете на неправителствените организации и заверява с печат удостоверенията им (Приложение номер 19).

7. Според Закона за избиране на народните представители наблюдателят има право:
- да присъства в избирателните секции при откриване и закриване на изборния ден;
- да присъства в изборните помещения по време на гласуването;
- да присъства при отварянето на избирателните кутии и при отчитането на резултатите от гласуването;
- да получи извлечение от протокола на секционната избирателна комисия за резултатите от гласуването, съобразно установения образец (Приложение номер 21 от изборните книжа);
- да получи извлечение от протокола на районната избирателна комисия съобразно установения образец (Приложение номер 23 от изборните книжа).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
РЕШЕНИЕ НОМЕР 11  реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 12  предложение до Президента на Република България на образци на изборни книжа
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13  назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 14  приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на Методика за определяне на резултатите от гласуването
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 15  приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16  регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17  определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18  регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19  проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20  реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 11 ÷ 20 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]