ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16

РЕШЕНИЕ НОМЕР 16
София, 28 април 2005 г.

ОТНОСНО: регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети

На основание чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

РЕШИ:
1. Регистрирането на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г. се извършва от районните избирателни комисии в отделен регистър (Приложение номер 15 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.) след представяне на следните документи:
а) заявление от партията или коалицията (Приложение номер 17 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.). В заявлението се вписва име, ЕГН и подпис на представилото го лице, упълномощено да представлява партията или коалицията и се полага нейният печат, ако има такъв. Приелият заявлението член на РИК вписва в него дата и час на приемането, своето име и полага подпис.
б) предложение от инициативния комитет (Приложение номер 12 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.) за издигане на независим кандидат. Предложението трябва да съдържа име, ЕГН и постоянен адрес (адресна регистрация) на независимия кандидат. В предложението се вписва име, ЕГН и подпис на представилия го член на инициативния комитет. Членът на РИК, приел предложението, вписва в него дата и час на приемането, своето име и полага подпис.
в) заявление от всеки кандидат за народен представител, че е съгласен да бъде регистриран от предложилите го партия, коалиция или инициативен комитет (Приложение номер 13 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.). В заявлението се посочва име, ЕГН и постоянен адрес (адресна регистрация) на кандидата. Заявлението включва и декларация на кандидата, че отговаря на условията по чл. 3, ал. 2 от ЗИНП - да е навършил 21 години към изборния ден включително, да е български гражданин и да няма друго гражданство, да не е поставен под запрещение и да не изтърпява наказание лишаване от свобода. Кандидатът удостоверява, че му е известно, че за подаване на декларация с невярно съдържание носи наказателна отговорност съгласно Наказателния кодекс. В заявлението, включващо декларация, кандидатът за народен представител вписва дата и полага подпис, за който не се изисква нотариална заверка.

2. За регистрирането на кандидатски листи на партии и коалиции се изисква удостоверение, издадено от ЦИК, съгласно чл. 23, ал. 1, т. 6 от ЗИНП за регистрация на партията (Приложение номер 9 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.) или коалицията (Приложение номер 10 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.) за участие в изборите.
Подреждането и предлагането за регистрация на кандидатските листи на партиите и коалициите се извършва от техните централни ръководства. Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния избирателен район (чл. 43, ал. 3 и 5 от ЗИНП).
Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни избирателни района.
Когато кандидат бъде регистриран от повече от една партия или коалиция, действителна е първата по време регистрация.
Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два избирателни района, действителни са първите две по време регистрации.

3. За регистрирането на самостоятелна кандидатска листа на независим кандидат се изисква:
а) удостоверение, издадено от РИК за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат (Приложение номер 11 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.). Инициативният комитет се образува от трима до седем избиратели с постоянен адрес на територията на избирателния район, като се посочват трите имена и ЕГН и адрес;
б) представяне на подписка на избиратели с постоянен адрес на територията на съответния район за издигане на кандидат за независим народен представител (Приложение номер 12 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.). Подписката съдържа имената, ЕГН и постоянния адрес (адресна регистрация) на избирателите и техните подписи. Събирането на подписка започва след регистрацията на инициативния комитет.
Независим кандидат може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един многомандатен избирателен район. Когато независим кандидат бъде регистриран в повече от един избирателен район, действителна е първата по време регистрация.
Независим кандидат не може да бъде включван в листите на партии и коалиции (чл. 46, ал. 2 от ЗИНП).

4. Предаването на документите за регистрация на кандидатски листи от партии и коалиции в районните избирателни комисии се извършва до 19 ч. на 25 май 2005 г. Регистрирането на кандидатските листи в районните избирателни комисии се извършва до 25 май 2005 г. включително (чл. 45, ал. 2 от ЗИНП).
В регистъра (Приложение номер 15 към Указ номер 94 от 27 април 2005 г. на Президента на Република България, обн., ДВ, бр. 37 от 2005 г.) задължително се отбелязва дата и час на регистрацията.

5. Районните избирателни комисии уведомяват Централната избирателна комисия за извършените регистрации не по-късно от 19 ч. на 26 май 2005 г. (чл. 44, ал. 6 от ЗИНП) и изпращат в ЦИК заверени с подписи на председателя и секретаря на съответната РИК преписи от регистъра заедно със списък на имената и ЕГН на кандидатите. Преписът от регистъра се представя и на технически носител.

6. Кандидатите за народни представители, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението й след регистрацията си и получават по избор неплатен служебен или платен годишен отпуск за периода от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите включително (чл. 52, ал. 1 от ЗИНП).
Тези разпоредби не се отнасят до министрите и министър-председателя. Техните правомощия продължават и след регистрирането им като кандидати за народни представители.
Когато регистрацията е анулирана, отпускът, посочен по-горе, се прекъсва от ден на анулиране. Когато анулирането е отменено, се счита, че отпускът не е прекъсват (чл. 52, ал. 3 от ЗИНП).

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
РЕШЕНИЕ НОМЕР 11  реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 12  предложение до Президента на Република България на образци на изборни книжа
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13  назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 14  приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на Методика за определяне на резултатите от гласуването
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 15  приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16  регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17  определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18  регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19  проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20  реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 11 ÷ 20 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]