ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13

РЕШЕНИЕ НОМЕР 13
София, 27 април 2005 г
.

ОТНОСНО: назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им

На основание чл. 23, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 12, 13, 19, 20, 21, чл. 106, ал. 3 и з 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:
1. По предложение на областните управители Централната избирателна комисия назначава съставите на районните избирателни комисии до 10 май 2005 г. включително.

2. Областните управители провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции. Представителите на партиите и коалициите трябва да са упълномощени от централните ръководства чрез представляващите партията или коалицията лица.

3. В консултациите при областния управител участват упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции по смисъла на параграф 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за избиране на народни представители.

4. В състава на районните избирателни комисии не могат да бъдат включвани народни представители и кандидати за народни представители, съдии във Върховния административен съд, военнослужещи във Въоръжените сили, служители на Министерството на вътрешните работи, областни управители и техни заместници, кметове и техни заместници.

5. При консултациите с областните управители представителите на политическите партии и коалиции предлагат броя на членовете и състава на районните избирателни комисии, включително и списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си.
Районната избирателна комисия се състои от председател, двама заместник-председатели, секретар и членове.
Общият брой на членовете е:
- за избирателни райони до 9 мандата включително - 11 до 13;
- за избирателни райони с 10 и повече мандата - от 15 до 17.

6. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в районната избирателна комисия. Предложените за председател и секретар на РИК трябва да бъдат от различни партии и коалиции. Парламентарно представените политически сили имат право на свои представители във всяка една районна избирателна комисия.

7. Областните управители представят в ЦИК до 5 май 2005 г. следните документи:
- писмено си предложение за състав на РИК заедно със списъка на лицата, които ще заместят предложените от тях лица, когато последните са в трайна невъзможност да изпълняват функциите си, със следните данни: име, длъжност в комисията, ЕГН, образование, специалност и партия или коалиция, която го посочва;
- протоколите от проведените консултации с представители на партии и коалиции, включително и писмените предложения и възражения от партиите и коалициите;
- копия от пълномощните на представителите на партиите и коалициите; - копие от съобщението за провеждане на консултациите, съдържащо датата на съобщаване и датата на насрочените консултации;
- писмените предложения на партиите и коалициите за състава на РИК.

8. Когато областният управител не е направил предложение в срока по предходната точка, той изпраща незабавно протоколите за консултациите заедно с постъпилите писмени предложения и възражения от партиите или коалициите в ЦИК.

9. Членовете на районните избирателни комисии трябва да бъдат български граждани, навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и на изтърпяващите наказанието лишаване от свобода, и по възможност мнозинството да са юристи.

10. Лицата, включени в районните избирателни комисии, изпълняват задълженията си до датата на предаването в областните администрации по местонахождение на РИК на изборните книжа и материали за архивиране.

11. Членовете на районните избирателни комисии имат право да ползват неплатен служебен или платен годишен отпуск по избор за времето, необходимо за работата в комисията.

12. Членовете на районните избирателни комисии се осигуряват от работодателите им по смисъла на Кодекса за задължителното обществено осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта от момента на назначаване в комисията до приключване на работата в нея. Възнагражденията на членовете на районните избирателни комисии не се облагат с данъци по Закона за облагане доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Закона за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.

13. Членовете на районните избирателни комисии, регистрирани като безработни, получават и обезщетения по глава четвърта, раздел Трети от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта от момента на назначаване в комисията до приключване на работата в нея. 14. При изпълнение на своите функции членовете на районните избирателни комисии са длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Те не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Костов
СЕКРЕТАР: Сабрие СапунджиеваВсички решения
РЕШЕНИЕ НОМЕР 11  реда и условията за гласуване на българските граждани в чужбина, изготвяне на избирателните списъци и образуване на избирателните секции за изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 12  предложение до Президента на Република България на образци на изборни книжа
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 13  назначаването на състави на районните избирателни комисии и статута на членовете им
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 14  приемане на Методика за определяне на броя на мандатите в избирателните райони и на Методика за определяне на резултатите от гласуването
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 15  приемане на Задание за участие в конкурс за компютърна обработка и издаване на бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 16  регистрацията на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 17  определяне условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за 40-о Народно събрание на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 18  регистрацията на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите на 25 юни 2005 г. от РИК
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 19  проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за народни представители на 25 юни 2005 г.
ЦИК - РЕШЕНИЕ НОМЕР 20  реда и условията за извършване на социологически проучвания в изборния ден
Решения: 11 ÷ 20 от 366 Страници:   [<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [>]   [>>]